Ajuts de la Generalitat de Catalunya

 
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL 2020

En data del dia 29 de Juny de 2020 s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges.

El termini de presentació és del 30 de juny al 18 de setembre de 2020.

Poden accedir a aquestes subvencions:

 
• Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.

• Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Els edificis han de complir els següents requisits:

• Tipologia: residencial col·lectiva i edificis d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

• Criteris d’antiguitat:
 
– Per a les actuacions de conservació relatives a l'estructura i les instal·lacions definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 1996.

– Per a les actuacions de conservació relatives a l'envolupant definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d'haver estat construïts o acabats abans de l'any 2007.
 
– Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d'antiguitat.

 
• El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, com a mínim, ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent a habitatge.
 
• Un mínim del 50 % d’aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el cas d’habitatges unifamiliars han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de sol·licitar la subvenció.
 

Inspecció tècnica prèvia

Per poder accedir a l’ajut, els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'avaluació de l'edifici amb els següents documents:
 
- L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE) s'ha d'haver presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d'aptitud de l'edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció.

- El certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) diligenciat per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent.

La tipologia d’ajuts subvencionables en la convocatòria 2020 inclou els destinats a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat; els destinats a la conservació i els destinats a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
 
Informació per sol·licitar l’ajut i impresos:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial

Per a més informació específica i tramitació dels ajuts:

Oficines de FORUM (Oficina Local Habitatge de Manresa)
Plaça Immaculada, 3 bxs, (08241) Manresa
Dilluns a divendres de 9 a 14h
93.872.56.01
forum.manresa@gmail.com
 
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria