AJUTS AL LLOGUER: RENOVACIÓ 2019

Les prestacions al pagament del lloguer són prestacions socials de caràcter econòmic que s’atorguen per un any i que són prorrogables per anualitats successives, en funció de les dotacions pressupostàries de cada exercici, mentre les persones beneficiàries mantinguin les condicions necessàries per a la renovació.


CONVOCATÒRIA DE RENOVACIÓ 2019: tancada


REQUERIMENTS


Ja s'han publicat els primers llistats de requeriments corresponents a persones sol·licitants de la renovació dels Ajuts 2019. Per consultar aquestes llistes podeu adreçar-vos personalment a les oficines de FORUM o bé a través del web de la Generalitat.


En el llistat de requeriments de documentació trobareu la següent informació:

- Expedient és el vostre número d'expedient
- Data Registre és la data de presentació de la sol•licitud
- DNI/NIE són els quatre primers dígits del vostre document d'identificació seguits de X per tal de preservar la vostra identitat
- Perceptor són les inicials del vostre nom i cognoms
- Documentació a aportar és la documentació que heu d'aportar i/o les esmenes que heu de fer en el vostre expedient.

D'acord amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 59.6.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa saber a les persones que figuren al llistat que disposen d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta notificació al tauler d’anuncis d'aquesta entitat gestora per presentar tota la documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s’han detectat. En cas de no fer-ho, s'entendrà que desisteixen de la seva petició, d'acord amb la Llei 26/2010 i l’article 71.1 de la Llei 30/1992 esmentades, modificada aquesta darrera, per la llei 4/1999, de 13 de gener.


RESOLUCIONS


No s’ha publicat cap llista.
 
 

Per a més informació sobre les convocatòries accediu a la pàgina d'informació de la Generalitat.

Atenció: Fiscalitat d'aquesta prestació
Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l'IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l'obligació de presentar la declaració d'IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.
 
 
 
Ajuntament de Manresa FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa
Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56 - Correu electrònic: forum@forumsa.cat
Avís legal - Disseny web i programació: La Factoria